Followers

Thursday, 24 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian ( BM Tahun 3 )Matapelajaran              :           Bahasa Melayu
Kelas                           :           Tahun 3
Bil Murid                    :           7 orang
Masa                            :           9. 30 pagi- 10.00 pagi ( 30 minit )
Bidang Pelajaran         :           Membina ayat ( penulisan )
Objektif pelajaran       :           Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat :
i ) Membina lima ayat tungal dan yat majmuk  berdasarkan gambar yang diberikan dengan bimbingan guru
ii) Memberi pendapat berdasarkan gambar rangsangan dengan menggunakan ayat yang sesuai.
Fokus Utama               :           8.1       membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
Aras 3 ( i )       membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap
Fokus Sampingan        :           4.2       Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh  pihak lain
                                    Aras i ( i )        Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.
Kemahiran Bahasa      :           Bertutur, dan menulis.
Sistem Bahasa             :           Penjodoh Bilangan, kata sendi nama
Ilmu                             :           Pendidikan Moral
Nilai                            :           kasih sayang menghargai,


Kemahiran Bernilai Tambah   :
Kemahiran berfikir      : menjana idea , menerangkan sebab
Kemahiran Belajar      : mengumpul dan memproses maklumat
Kecerdasan pelbagai   : kontekstual, verbal- linguistik
Alat Bantu Mengajar :
i)          Gambar Rangsangan
ii)         Buku latihan
Pengetahuan sedia ada murid : Murid –murid telah mempelajari ayat tunggal dan ayat majmuk serta pernah mempelajari kemahiran membina ayat berdasarkan gambar dalam pelajaran yang lepas.
Langkah
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan/
Set induksi
 (3 minit )
Bersarapan bersama keluarga
1.Bersoaljawab dengan murid tentang aktiviti mereka sebelum pergi ke sekolah  .
2.Murid menyatakan perkara yang dilakukan setiap pagi sebelum pergi ke sekolah..
4. Guru bertanyakan jenis makanan dan minuman yang biasa di ambil sebagai sarapan pagi.
3. Guru mengaitkan sesi soal-jawab  dengan tajuk pelajaran.Gambar rangsangan

Kecerdasan pelbagai :
kontekstual


Langkah 2
( 13 minit )

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar secara lisanKata kerja
1. Guru mengedarkan gambar ransangan kepada murid sambil memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dibuat oleh murid
2. Beberapa orang murid dipilih untuk menyatakan pemerhatian mereka berdasarkan gambar.
3. Guru memberi rangsangan dan bimbingan kepada murid untuk memberi pendapat berdasarkan gambar
4. Murid  diminta dan dibimbing untuk membina ayat berdasarkan pemerhatian mereka terhadap gambar rangsangan yang diberikan .
5. Guru membetulkan dan memurnikan ayat yang dibina oleh murid
6. Guru menerapkan aspek tatabahasa secara tidak langsung melalui penerangan dan soaljawab

Gambar rangsangan


Kecerdasan pelbagai:
verbal- linguistik
Langkah 3
( 12 minit )
Membina ayat berdasarkan gambar secara bertulis
1. Murid diminta membina lima ayat berdasarkan  sesi soaljawab dan ayat yang dibina secara lisan.
2. Murid membina ayat berpandukan gambar ransangan seperti yang telah dibincangkan
3. Guru serta membimbing murid yang lemah untuk membina ayat

4. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan dan pengawasan guru.

Buku latihan
Penutup
(2 minit )
Rumusan pelajaran
1.Beberapa orang murid diminta untuk membacakan ayat yang telah dibuat atau ditulis.
2. Guru memperbetulkan atau memurnikan ayat yang didapati kurang sesuai.
3. Murid dibimbing untuk merumuskan pelajaran melalui sesi soaljawab secara ringkasNo comments:

Post a Comment